Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Správcom Vašich osobných údajov je Ján Karisný, s miestom podnikania Podbiel 388, 027 42 Podbiel, IČO: 40 609 154, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra: 510-4909.
  Kontakt na správcu osobných údajov: info@andreamarket.sk
 3. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli na základe vyplnenia Vašej objednávky. Vaše osobné údaje vedieme v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, email, adresa.
 4. K Vašim osobným údajom má prístup obmedzený okruh osôb. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci Európskej únie a nie sú posielané do tretích krajín mimo Európsku úniu.
 5. Správca uchováva osobné údaje:
  - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom (najdlhšie však po dobu 10 rokov)
  - po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.
  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobných údajov osobné údaje vymaže.
 6. Medzi Vaše práva patrí :
  - právo na informácie, právo na prístup k údajom – máte právo vedieť či spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu ich spracúvame. Na základe Vašej žiadosti o prístup k údajom Vám poskytneme informácie o spracúvaní osobných údajov,
  - práva na opravu – máte právo požiadať o opravu Vašich osobných údajov v prípade, že osobné údaje ktoré spracúvame sú nesprávne alebo neaktuálne,
  - právo na obmedzenie spracúvania – máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, že Vašej žiadosti vyhovieme, osobné údaje budeme len uchovávať, no nebudeme s nimi ďalej pracovať,
  - právo namietať – máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Kedykoľvek môžete namietať spracúvanie osobných údajov, ak ich používame na účely priameho marketingu. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie úloh vo verejnom záujme/ pri výkone verejnej moci alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu môžete z osobných dôvodov namietať ich spracúvanie,
  - právo na vymazanie – máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše údaje budú vymazané v prípade, ak:
  - osobné údaje už nepotrebujeme pre účel na ktorý boli poskytnuté,
  - namietate spracúvanie osobných údajov,
  - osobné údaje spracúvame nezákonne,
  - odvoláte poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  - osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti.
 7. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 8. Odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov. S uvedenými podmienkami súhlasíte odoslaním objednávky a potvrdzujete, že ich akceptujete.
 9. Súhlas so zasielaním newslettera poskytujete odoslaním mailovej adresy na zasielanie newslettera. Odoslaním mailovej adresy potvrdzujete že ste boli oboznámený so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov a že ich akceptujete.